Polityka prywatności

Informacje ogólne

Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonują nasze serwisy, z jakich narzędzi korzystamy i jak przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług powiązanych (w szczególności serwisu www.trycholog24.pl).

Możemy okresowo wprowadzać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień Polityki proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rodo@ramstus.pl

Polityka prywatności
 1. Administratorem strony internetowej www.trycholog24.pl (zwanej dalej Serwisem) i danych osobowych pozyskiwanych podczas korzystania z oferowanych przez nią funkcjonalności jest Ramstus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000480539. Administrator posiada REGON: 146953161 oraz NIP: 5252568292 (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@ramstus.pl lub na wskazany powyżej adres pocztowy.
 3. W procedurze rejestracyjnej do Serwisu jego użytkownik (dalej: Użytkownik) przekazuje Administratorowi swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Dodatkowo, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie przez Użytkownika zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z Serwisem.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez dalszych usługodawców (podmioty zewnętrzne, współpracujące z Serwisem, dalej Usługodawcy), realizujących rezerwowaną przez Użytkownika usługę w celu wykonania usługi stanowiącej, dla której dokonywana jest rezerwacja, w szczególności w celu komunikacji Administratora z Użytkownikiem w zakresie potwierdzania lub zmiany wizyt.
 5. Dokonując rezerwacji poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Zgoda udzielana jest w celu realizacji rezerwacji i komunikacji z Serwisem oraz w celu marketingu towarów i usług własnych oraz Usługodawców. Dane wprowadzane podczas rezerwacji mogą być przetwarzane przez Usługodawców, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych, potwierdzania lub zmiany wizyt.
 6. Podczas wizyty Użytkownik przekazuje dane niezbędne do przeprowadzenia wizyty w zakresie swojego stanu zdrowia. Dane te są przetwarzane wraz z jego danymi osobowymi.
 7. Administrator Serwisu dodatkowo może kontaktować się z klientem w celu weryfikacji Usługodawcy pod kątem wizyty.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celach zrealizowania usług, zawarcia lub wykonania umowy, rozpatrzenia skarg lub reklamacji lub skontaktowania się z nami.
 9. Podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać w celu zgodnym z usługą, z której chcą Państwo skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy przetwarzać Państwa dane.
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych dla wskazanego celu
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu – do czasu upływu terminów wynikających z niej roszczeń.
Przeprowadzenie wizyty. art. 9 ust. 2 lit. a RODO 3 lata
Rozpatrywania skarg i reklamacji. rt. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zapytania związane z prowadzoną przez nas działalnością będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracacie. Jeżeli z daną kwestią wiąże się jednak możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia.
Prowadzenie badań ewaluacyjnych, czyli pozwalających ustalić wartość prowadzonych przez nas działań i miejsc do doskonalenia, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest szukanie sposobów i miejsc wymagających doskonalenia w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli badamy inne elementy, nie związane bezpośrednio z podejmowanymi przez naszych użytkowników działaniami, robimy to tylko za zgodą. art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO (w zależności od rodzaju badania) Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie abyśmy zwracali się z zapytaniami, jak możemy poprawić prowadzone przez nas działania lub wycofania zgody.
Prowadzenie działań rekrutacyjnych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

 1. art. 10 ustawy z dnia 18 marca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 2. art. 172 ustawy z dnia 16 marca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji z wykorzystaniem numeru telefonu.

Podczas realizowania działań marketingowych, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami są Państwo zainteresowani. W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości.

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 1. pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
 3. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w szczególności: PayPro S.A., PayU S.A., DialCom24 sp. z o.o. jako dostawcy usługi Przelewy 24);
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Informujemy, że przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Państwa osoby;
 2. prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Państwa osoby;
 3. prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 5. prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Państwa danych, będących w naszym posiadaniu, do innego podmiotu;
 6. prawo do sprzeciwu – prawo wniesienia sprzeciwu co do niektórych rodzajów przetwarzania, takich jak na przykład marketing bezpośredni;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ramstus sp. z o.o. w związku z prowadzeniem kanałów w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter i YouTube.

Administrator

W związku z prowadzeniem kanałów w serwisach społecznościowych: Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter i YouTube, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Ramstus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000480539. Administrator posiada REGON: 146953161 oraz NIP: 5252568292.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych należących do Administratora:
 1. dokonały subskrypcji kanałów prowadzonych przez Administratora poprzez kliknięcie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij”, „subskrybuj”, lub wykonanie podobnej czynności;
 2. wykonały reakcję na kanale Administratora w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” lub wykonanie podobnej czynności;
 3. wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych prowadzonych przez Administratora poprzez funkcję „wyślij wiadomość” lub podobnej.
Administrator, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, wraz z:
 1. Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia;
 2. Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA;
 3. Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA;
 4. YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Każdy z w/ w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Ramstus sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Facebook

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony, tj. liczby obserwujących fanpage (profil), wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a (profilu) oraz poszczególnych postów, liczby polubień i reakcji, liczby komentarzy i udostępnień, liczby kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam.

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z serwisu pl-pl.facebook.com dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook, dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony, tj. liczby obserwujących fanpage (profil), wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a (profilu) oraz poszczególnych postów, liczby polubień i reakcji, liczby komentarzy i udostępnień, liczby kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam.

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content

Twitter

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów, liczba serduszek, liczba odpowiedzi i komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/

YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronach:

 1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 2. https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. prowadzenia stron Administratora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 2. dokonywania analiz statystycznych wykonywanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczące popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach:

 1. na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie marketingu bezpośredniego lub udzielania odpowiedzi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube stron Administratora mogą być przekazywane:

 1. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Administratora, w których dane osobowe są przetwarzane;
 2. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook, Twitter, Instagram lub YouTube mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

Twitter może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone.

YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminami poszczególnych serwisów:

 1. Facebook (https://www.facebook.com/policies_center);
 2. Twitter (https://twitter.com/en/privacy);
 3. Google i YouTube (https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl).

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

Powyższe uprawnienia względem Administratora mogą być realizowane elektronicznie, na adres: rodo@ramstus.pl, za pocztą tradycyjną na adres: Ramstus sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można zwrócić się z prośbą o udzielenie dalszych informacji lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z poszczególnych serwisów znajdą się odpowiednio na stronach:

 1. https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. https://twitter.com/en/privacy
 3. https://help.instagram.com/519522125107875
 4. https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook, Twitter i YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach tych serwisów społecznościowych.

W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, ani do profilowania.

 

 

Pliki cookies
Na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu za pomocą, którego przeglądają Państwo naszą stronę. Cookies mają za zadanie ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony oraz pomóc nam usprawnić i poprawić jej działanie.
Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym może zostać zapisany jeden lub więcej plików cookies.
Na naszej stronie korzystamy z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookies – Przeznaczenie
viewed_cookie_policy – Przechowywanie informacji o zaakceptowaniu przez użytkownika informacji o ciasteczkach.
wordpress_test_cookie – Ciasteczko używane przez WordPressa w celu sprawdzenia czy strona ma uprawnienia do zapisywania ciasteczek w przeglądarce.
_ga – Rozróżnia użytkowników, służy do generowania danych o użytkownikach, sesji.
_gid – Rozróżnianie użytkowników.
_fbp – Identyfikacja przeglądarki do celów usług reklamowych

W dowolnej chwili użytkownik może zaprzestać dostarczania ww. informacji naszemu serwisowi poprzez usunięcie plików cookies, które już zostały zapisane na urządzeniach końcowych użytkownika oraz rezygnację z dalszego zapisywania plików na końcowych urządzeniach poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Instrukcje jak dokonać zmian dla konkretnej przeglądarki znajdą Państwo pod poniższymi linkami: